ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00004  ประชาสัมพันธ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวภาณุมาศ พุทธสอน ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
2. ACT-00005  อ่านเขียน เรียนสนุก ดูข้อมูลชุมนุม นางศิริวรรณ ณน่าน ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
3. ACT-00006  ภาษาจีนหรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวนัยนา คำพุทธ ทุกระดับชั้น 13 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
4. ACT-00007  คณิตคิดสนุก ดูข้อมูลชุมนุม นายพิชญพงษ์ เพียรจริง ทุกระดับชั้น 5 คน 5 คน สมัครครบแล้ว
5. ACT-00008  ปิงปอง ดูข้อมูลชุมนุม นายจิระเดช ซองคำ ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
6. ACT-00009  คณิตกับเกม ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวแสงเทียน ช่างคำ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
7. ACT-00010  Crossword ดูข้อมูลชุมนุม นางผกากรอง อินดำรงค์ ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
8. ACT-00011  อังกฤษพาเพลิน ดูข้อมูลชุมนุม นางเดือนฉาย จินดา ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
9. ACT-00012  เก่ง คิด คณิตพาเพลิน ดูข้อมูลชุมนุม นางรุ่งทิวา กาวี ม.6 8 คน 8 คน สมัครครบแล้ว
10. ACT-00013  เยาวชน นักสื่อสาร ดูข้อมูลชุมนุม นายนาวิน กาวี ทุกระดับชั้น 15 คน 15 คน สมัครครบแล้ว
11. ACT-00014  A Math ดูข้อมูลชุมนุม นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง ทุกระดับชั้น 15 คน 15 คน สมัครครบแล้ว
12. ACT-00015  ภาษาอังกฤษกับภาพยนต์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวรัตติกาล ชำนาญยา ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
13. ACT-00016  รักการอ่าน ดูข้อมูลชุมนุม นายวรปรัชญ์ หลวงโย ทุกระดับชั้น 15 คน 15 คน สมัครครบแล้ว
14. ACT-00017  ทำ ยิ้ม อิ่ม รู้ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุกัญญา เรือนสอน ทุกระดับชั้น 12 คน 11 คน ลงทะเบียน
15. ACT-00018  กีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดูข้อมูลชุมนุม นายสมเกียรติ ถูกนึก ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
16. ACT-00019  ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น ดูข้อมูลชุมนุม นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ม.ต้น 8 คน 8 คน สมัครครบแล้ว
17. ACT-00020  หมากฮอส ดูข้อมูลชุมนุม นายฉัตรชัย ยะมา ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
18. ACT-00021  หมากกระดาน ดูข้อมูลชุมนุม นายสมรัตน์ ปัญโญ ทุกระดับชั้น 15 คน 15 คน สมัครครบแล้ว
19. ACT-00022  ริบบิ้นสร้างอาชีพ ดูข้อมูลชุมนุม นางสิริกัญญา ยะมา ทุกระดับชั้น 13 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
20. ACT-00023  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ดูข้อมูลชุมนุม ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ม.ปลาย 19 คน 18 คน ลงทะเบียน
21. ACT-00024  อักษรไขว้ ดูข้อมูลชุมนุม นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ทุกระดับชั้น 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
22. ACT-00025  ช่างประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางศรีไพร ไชยมงคล ทุกระดับชั้น 12 คน 12 คน สมัครครบแล้ว
23. ACT-00026  ดุริยางค์ ดูข้อมูลชุมนุม นายเอนก วันลับแล ทุกระดับชั้น 32 คน 32 คน สมัครครบแล้ว
24. ACT-00027  นักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ดูข้อมูลชุมนุม นางมัลลิกา คำชุ่ม ทุกระดับชั้น 13 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
25. ACT-00028  พืชสวนทางชีวิต ดูข้อมูลชุมนุม นายสังคม แก้วจินดา ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
26. ACT-00029  ไอเดียสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม นายวิศิษฏ์ ราชเนตร ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
27. ACT-00030  Youtube หรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นายสังคม อินต๊ะสาร ทุกระดับชั้น 14 คน 13 คน ลงทะเบียน
28. ACT-00030  เทคนิคสี ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสาวิตรี คำต่อ ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
29. ACT-00031  Sport Club ดูข้อมูลชุมนุม Mr. Munashe ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
30. ACT-00031  มารยาทไทย ดูข้อมูลชุมนุม นางทัศนีย์ ชุ่มลือ ทุกระดับชั้น 13 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
31. ACT-00032  ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำ ม.ปลาย 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
32. ACT-00032  นานาสาระช่าง ดูข้อมูลชุมนุม นางสายพิน อินต๊ะสาร ทุกระดับชั้น 10 คน 10 คน สมัครครบแล้ว
หน้า : 1 จำนวน 32 รายการ
 
     
   

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา