รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
หรือทำรายการสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนหมู่มาก
ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19
คลิกสมัครด้วยตนเอง ได้เลย ...

Mobirise Website Builder

สมัครเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1

ยินดีต้อนรับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากทุกสถาบันการศึกษา มีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง และเพิ่มเวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัว...  

Mobirise Website Builder

สมัครเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดและความชอบของตนเอง พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ มีแผนการเรียนที่ตอบสนองความถนัดแต่ละด้าน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ ภาษาต่างประเทศ และ แผนการเรียนศิลป์ สังคมศึกษา  มีพื้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเติบโต อบรมจริยธรรม เสริมสร้างทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางวิชาการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง สำหรับติดใบมอบตัว จำนวน 1 ใบ
 • สำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริง จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมตัวจริง ของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมตัวจริง ของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบรับรอง (ถ้ามี)
 • ถ้าเอกสารไม่ครบ ทำอย่างไร
  ผู้สมัครสามารถนำเอกสารมาให้เพิ่มเติม ในวันรายงานตัวและรับมอบตัวได้ (1 เมษายา
 • มีการสอบเข้าหรือไม่?
  ในเบื้องต้น กำหนดให้มีการสอบเข้าดังนี้ 
  ม.1 วันที่ 26 มีนาคม 2565 
  ม.4 วันที่ 27 มีนาคม 2565
 • แต่หากสถานการณ์การระบาดของโรคในชุมชน ไม่ดีขึ้น ทางโรงเรียนอาจจะพิจารณาการจัดห้องและแผนการเรียน จากผลคะแนนเฉลี่ยจากโรงเรียนเดิม (โดยโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

เพื่อรักษามาตรการการควบคุมโรคระบาด ทางโรงเรียนแนะนำให้ทำรายการสมัครผ่านระบบออนไลน์มาดีกว่านะครับ!

ในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน ยังไม่ดีขึ้น ทางโรงเรียนขอแนะนำให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ทำรายการสมัครผ่านระบบออนไลน์มาจะดีที่สุดนะครับ แต่หากมีความจำเป็นต้องมาสมัครที่โรงเรียนด้วยตนเอง โปรดสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัดนะครับ

ที่อยู่

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
56120


ติดต่อเพิ่มเติม

Email: academic@thumpin.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5445-7229
มือถือ : 0861793282 (ครูนาวิน) 

Created with Mobirise ‌

Free Web Design Software